ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ И СФЕРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ (ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ)

 
Всички специалности във Филологическия факултет са акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация с много висока оценка – 9,20 за направление Филология и 9,10 за направление Педагогика на обучението по… (при максимална оценка 10) за период от шест години (2014 – 2020 г.).
 
Специалностите с изучаване на чужд език са осигурени с възможности за обучение в съответната страна за период от един семестър по програмата „Еразъм" или по двустранни междууниверситетски договори за обмен на студенти.
 
Нова възможност за избор в рамките на специалността „Приложна лингвистика" е комбинацията „Френски език с италиански език".
 
При специалността „Лингвистика с информационни технологии" нов вариант за комбиниране е „Английски език и руски език с информационни технологии".
При кандидатстване за специалността „Български език и френски език" вече се допуска балообразуване с оценки от изпити по български език (оценката от кандидатстудентския изпит или матура по български език да е елемент от балообразуването, еквивалентен на изпита или матурата по френски език). 
 
Вече втора година се предлага актуализираната магистърска програма „Славистика", чийто учебен план съчетава най-доброто от академичната традиция в България и модерните тенденции в европейското образователно пространство.
 
При кандидатстване за специалности, в които приемът е с оценки по български език, английски език или руски език, могат да се използват резултатите от предварителните кандидатстудентски изпити по български език и по английски език, както и от Националното състезание по руски език „Я знаток русского языка", организирани от Факултета.
 
Забележка: Приравнителните скали са посочени след програмите за съответния език.