Български език и корейски език


Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по български език и литература и по корейски език

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна


Специалността изгражда бъдещия експерт филолог по роден език и по ко­рейски език, както и бъдещия учител в сферата на обучението по български език и по корейски език.

В курса на обучение се изучават както теоретични, така и практически дис­циплини. Проследява се развитието на художествената литература, създаде­на на български и на корейски език. Специално внимание е отделено на прак­тическото усвояване на българския и на корейския език.

 

Бакалавърската програма е подходяща както за хора, които искат да полу­чат своята първа квалификация във висше училище, така и за тези, които нат­рупват компетентности в нови и перспективни области.

 

Завършилите програмата ще умеят да прилагат на практика придобитите по време на обучението знания в конкретна професионална среда; да органи­зират и ръководят успешно учебно-възпитателния процес при преподаването на български език и литература и на корейски език.