Български език и турски език


Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по български език и литература и по турски език

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна


Специалността „Български език и турски език" е създадена през 2009 г. във Филологическия факултет. Нейното откриване е в отговор на нарастващия интерес към изучаването на културите и езиците на страните, които са наши съседи на Балканския полуостров.

Специалността е изградена върху изучаването на българския език и на турския език от нивото на начинаещи. Завършилите получават професионал­на квалификация „учител по български език и литература и учител по турски език" в общообразователните училища.

Специалността дава възможност за разнообразна професионална реали­зация. Дипломиралите се могат да кандидатстват за работа в държавната ад­министрация, да се занимават с преводаческа и издателска дейност, да зае­мат позиции в туристическата индустрия или в средствата за масова инфор­мация, да работят в български и турски фирми, опериращи в двете страни.

През курса на обучение се изучават както теоретични, така и практически дисциплини. Застъпени са теорията на литературата и общото езикознание, класическите езици. Проследява се развитието на художествената литература на двата народа. Немалко внимание е отделено и на практическото усвояване на българския и на турския език.

Специалността е подходяща както за хора, които искат да получат своята първа квалификация във висше училище, така и за тези, които натрупват ком­петентности в нови и перспективни области.