Български език и испански език


Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по български език и литература и по испански език

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна


Специалността „Български език и испански език" изгражда бъдещия екс­перт филолог по български език и испански език, както и бъдещия учител в сферата на обучението по български език и по испански език.

По време на обучението студентите усъвършенстват знанията и уменията, предполагани като задължително усвоени в средния курс на българското учили­ще; повишават езиковата, литературоведската и социокултурната си компетент­ност, както и мотивираността си за изучаване на хуманитарна проблематика; по­лучават солидни теоретични знания по всички езиковедски и литературоведски дисциплини, включени в учебния план на специалността, и практически умения, осигуряващи прилагането им в пазарна среда и в разнообразни сфери на обще­ствения живот; способност за адаптивност в условията на професионалната реа­лизация; умения за самостоятелна професионална дейност и работа в екип.

Завършилите специалността умеят да прилагат на практика придобитите по време на обучението във Филологическия факултет знания в конкретна професионална среда; да организират и ръководят успешно учебно-възпита­телния процес при обучението по български език и литература; да анализират точно и вярно теоретичните тенденции и насоки в учебно-възпитателната ра­бота при обучението по испански език; да намират ефективни подходи за об­щуване с учениците, на които преподават.

Реализацията на бакалаврите по български език и испански език е като учители по испански език и по български език и литература в основния и сред­ния курс на българското училище; филолози специалисти и експерти в различ­ни български образователни и културни институции; консултанти по език и ку­лтура на страната в местни и международни правителствени и неправител­ствени организации и институции; работещи в печатни и електронни медии; изследователи в областта на предпочитаната от тях филологическа дисципли­на; консултанти, представители и експерти в местни и международни прави­телствени и неправителствени организации и институции.