Български език и италиански език


Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по български език и литература и по италиански език

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна


Специалността „Български език и италиански език" е със срок на обучение 4 години. Изучават се езикознание и литературознание, история и съвременно състояние на българския език и на италианския език, история на българската ли­тература и на италианската литература, основни методически и педагогически дисциплини, както и избираеми и факултативни дисциплини с общофилологичес- ка и хуманитарна насоченост.

Специалността се открива със специалната подкрепа на Италианския култу­рен център, който в продължение на години финансираше факултативното изуча­ване на езика. Двустранните отношения с университетите във Венеция и Флорен­ция създадоха условия за въвеждането на тази специалност. През 2008 г. Лети- ция Морати (кмет на Милано) получи почетното звание „доктор хонорис кауза на ПУ „Паисий Хилендарски", а преди това негови носители от Италия бяха Карло Анчелоти (футболен треньор и деятел) и проф. д-р Джовани Станджелини.

Квалификацията ще позволи на студентите да осъществяват учебна, научно- методическа и организационно-управленска дейност в системата на просветата. Завършилите получават образователно-квалификационната степен „бакалавър" с професионална квалификация „учител по български език и литература и учител по италиански език" в общообразователните училища.

Съществуват възможности за продължаване на обучението в по-високи обра­зователни степени - широк спектър от магистърски програми и докторантури в различни хуманитарни области. Подготовката по двата езика предполага възмож­ности за реализация в преводаческата, медийната и консултативната сфера.