Български език и новогръцки език


Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по български език и литература и по новогръцки език

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна


По своята ориентация специалността предполага задълбочено филологи­ческо познаване за двата езика. През първата и втората година от обучение­то, редом с интензивното изучаване на практически новогръцки език, програ­мата предлага теоретични курсове по общо езикознание, литературознание, фолклор, класически езици и др. През третата и четвъртата година се акцен­тува на специализирани модули и интензивна работа върху овладяването на новогръцкия език в целия му спектър. Изучаването на родния и на чуждия език се интегрира с гръцката история, култура, литература, като за постигане на оп­тимално качество се разчита на утвърден преподавателски състав от наши и чужди лектори и най-съвременни средства и методи на обучение.

Компетентността на завършилите включва придобиване на умения да из­вършват писмен и устен превод от и на новогръцки език, да преподават българ­ски и новогръцки език, като използват знанията си в областта на теоретичното и приложното езикознание, литературата, историята и развитието на езика. Това им дава възможност да се реализират като учители, преводачи, специалисти филолози (кореспонденти, литературни сътрудници, редактори) в средствата за масова информация или да осъществяват организационно-управленска дейност в сферата на културния и хуманитарно ориентирания бизнес.