Национално състезание по български език и литература

за зрелостници 2020 г. ‒ провеждане и примерни задачи

 

Състезанието ще се проведе в рамките на 3 астрономически часа. Зрелостниците ще работят по два основни модула – езиков и литературен, – всеки от които ще носи еднакъв брой точки.

1.      Езиков модул

Вариантът съдържа пет състезателни задачи, целящи да проверят правописните умения на участващия, неговите знания за лексикалната, граматичната  и пунктуационната система на българския език, както и умението му да създаде текст по зададено начало и да го озаглави. При изпълнението на всички задачи е задължително съобразяването с Официален правописен речник на българския език (издание на БАН). Издателство „Просвета". София, 2012 г.

Първата задача съдържа правописни грешки, които трябва да бъдат отстранени. Те са свързани с правилата за редукция на гласните звукове (а-ъ, о-у, е-и), променливо я, вмятане и изпадане на гласни и съгласни звукове, двойни съгласни, слято, полуслято и разделно писане, употреба на главни и малки букви и др.

Втората задача изисква поправка на граматическите грешки. За да се изпълни, са нужни знания за членуване на имената от мъжки род, съгласуване на подлога и сказуемото, употреба на бройната форма, на падежните форми при местоименията и на учтивата форма.

Трета задача изисква знания за пунктуационната система на съвременния български книжовен език. В изречения трябва да се поставят пропуснатите препинателни знаци, без да се променят изреченските граници.

Четвърта задача е свързана с владеене на лексикалното богатство и стилистичните възможности на съвременния български език. Знанията за синоними, омоними, антоними, пароними, фразеологизми са задължителни за успешното справяне с нея.

Петата задача изисква създаване на текст по зададено начало и озаглавяването му. Ще се оценяват смисловата цялост, текстовата свързаност, стиловата уместност, умението да се използва лексикалното богатство на езика, както и прилагането на правописните и пунктуационните правила в собствен текст.

2.      Литературен модул

Тестът по литература съдържа 26 въпроса.

Двадесет от тях са с избираем отговор (с предложен избор от четири отговора, като само един от тях е верен). Пет от въпросите са от т.нар. „отворен" вид (със свободен отговор). Последният (26.) въпрос е свързан с изискването за коментар на лирическо произведение или на откъс от прозаически текст. Тук се проверяват способността да се вниква в художествената специфика на литературната творба и писмената култура. Предполагаемият обем на коментара е до 2 страници.

 

Примерни задачи с избираем отговор:

 

За творчеството на Елин Пелин е характерно:

а) изображението на националноосвободителните борби;

б) революционното отрицание на смазващата действителност;

в) извисяването на гордо страдащата личност;

г) съчувствието към жертвите на живота.

 

Кое от заглавията нарушава логиката на изреждане:

а) "Спи езерото, белостволи буки";

б) "Ралица";

в) "Самотен гроб в самотен кът";

г) "Черна песен".

 

Според книгата Европа е ценностен абсолют, а който не се вмества в нейната културна норма, е срамен, отблъскващ. Цитираната критическа теза може да бъде отнесена към:

а) "Под игото" на Иван Вазов;

б) "Бай Ганьо" на Алеко Константинов;

в) "По жицата" на Йордан Йовков;

г) "Гераците" на Елин Пелин.

 

Кой от посочените автори НЕ принадлежи към кръга "Мисъл"?

а) Пенчо Славейков;

б) П. Кр. Яворов;

в) Иван Вазов;

г) П. Ю. Тодоров.

 

Примерни задачи със свободен отговор:

 

Възклицанието Подлец ли!? Архиподлец ти ставам аз тебе, брайно, ама де оня късмет! е от творбата ……………………………. на………………………………..

 

Пауна е героиня от разказа ………………….............. на ……………………….

Гео Милев пропагандира направлението ……......................………………..

 

Приписването на човешки черти на предмети, животни или природни

явления се нарича …………………………..