Руска филология


Професионално направление: Филология

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: филолог и учител по руски език и литература

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна и задочна


Потенциалът и перспективността при избора на специалността „Руска фи-лология" е предопределен от редица обективни факти: руският е езикът на първата по мащабите си в Европа и петата в света икономика; съгласно последните данни той запазва второто място по разпространеност в интернет пространството; това е езикът на държава, която традиционно е един от основните външнотърговски партньори на България и се нарежда сред най-големите чужди инвеститори за страната ни; броят на рускоговорещите туристи заема едно от челните места в сравнение с останалите, а статистиката сочи, че руснаците са най-голямата група чужди граждани, живеещи в страната ни. Очертаният контекст е показателен за нуждата от подготвени в областта на руския език специалисти.
Специалността съчетава традициите на класическото филологическо образование със съвременните тенденции в университетското обучение. Предлага подготовка както за студенти от нулево ниво, така и за такива, владеещи езика на различни нива, за които се осигурява надграждащо специализирано обучение. Квалификационната подготовка за завършващите специалността се осъществява в рамките на общотеоретична, специали-зирана и практическа подготовка чрез задължителни, избираеми и факултативни дисциплини и осигурява конкурентоспособност на съвременния пазар на труда. Изучават се езикознание и литературознание, история на езика и основни теоретични аспекти на съвременния руски език, странознание, руска литература, историческа лингвистика и съвременен български език с акцент върху езиковата култура, практически руски език, основни методически и педагогически дисциплини. Утвърдена практика е включването в учебния план на модулни дисциплини, водени от гост лектори от Русия. В хо-да на следването на студентите се предоставят възможности за посещаване на езикови курсове в Русия и за участие в международните програми за студентски обмен.
На разположение на студентите е богато оборудван със съвременни технологии Център за руски език и култура, разполагащ с дискове и касети с филми и музика, както и разнообразна литература на хартиен носител. 
Завършилите могат да работят като учители по руски език и литература в основния и средния курс на училищата, в специализирани школи и институти, могат да се реализират като експерти в различни образователни и културни институции, като консултанти по руски език и култура на страната в местни, национални и международни организации и институции, като специалисти филолози (преводачи, секретар-референти, кореспонденти, литературни сътрудници, редактори, коректори) в печатни и електронни медии – радио, телевизия и др., като сътрудници в рекламни агенции и издателства, като туроператори и сътрудници на туристически фирми, като изследовате-ли в областта на предпочитаната от тях филологическа дисциплина.
Завършилите „Руска филология" могат да продължат обучението си в широка гама от специалности за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър" (допълнително не по-малко от една година) и образователната и научна степен „доктор".