Английски език и културно наследство


Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по английски език и уредник в културен институт, музеен педагог

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна


   Специалността „Английски език и културно наследство" е нова за Пловдивския университет „Паисий Хилендарски". Тя е интердисциплинарна и е съвместен проект на Философско-историческия факултет и Филологическия факултет. Неслучайно бакалавърската програма се появява точно през 2018 – Европейската година на културното наследство. Целта е да се отговори на увеличаващото се търсене на специалисти в образователния и културния сектор с подготовка, фокусирана върху особеностите на работата с културното наследство в национален и международен план.
 
   Обучението в специалността цели да подготви студентите да получат квалификация на учители по английски език и едновременно с това да натрупат знания и компетенции, които да им позволят да работят като уредници в културни институти и музеи и/или музейни педагози.
 
   Учебният план на специалността „Английски език и културно наследство" е разработен заедно с професионалисти в съответните области и включва два основни блока: единият е фокусиран върху подготовката по английски език, а другият – върху натрупването на знания и умения в сферата на културното наследство. Изучаваните задължителни дисциплини са равномерно разпределени в двата блока, които са във връзка помежду си. От една страна, обучението по английски език се разбира не само като средство за общуване и работа, но и като форма за опознаване и сближаване на хора и култури. От друга страна, културното наследство – както материалното (археологическо, архитектурно и т.н.), така и нематериалното (знания, умения) – се приема едновременно като ценност и като средство за изграждане на идентичности и спояване на социалната тъкан. По време на обучението студентите ще се обучават не само по/на английски език и култура, но и да идентифицират, опазват, оценяват и представят движими и недвижими ценности с историческа, културна и художествена стойност.
 
   Дисциплините в двата блока са предвидени така, че да осигурят на студентите едно стабилно хуманитарно образование, така необходимо за работа в културния сектор. Не по-малко важни са и методическите и педагогически дисциплини, осигуряващи правото на завършилите специалността да получат квалификация „учител по английски език" и „музеен педагог". Освен задължителните дисциплини, е предвидено и изучаване на избираеми и факултативни дисциплини, даващи възможност на студентите да задълбочат знанията си по интересуващи ги проблеми. Характерна особеност на учебния план е практическата насоченост на обучението, осигурено чрез организирани практикуми, които са гаранция за прилагане на теоретичните знания в реална работна среда и превръщането им в практически умения и компетенции. 
 
   Студентите, които се дипломират успешно, могат да се реализират като учители по английски език в основните и средните училища; като уредници в културни институции с различен ранг и профил; като музейни педагози; като преводачи; като редактори в медии и др. Придобитите знания и умения дават стабилна основа за успешна кариера също и в научни институти, в сферата на висшето образование, българската и европейската администрация, неправителствени организации, частни фирми и др.
 
   Завършилите студенти могат да продължат обучението си в магистърски програми към професионалните направления 1.3. Педагогика на обучението по..., 2.1. Филология, 3.1. Социология, антропология и науки за културата, а също и в специалности и допълнителни квалификации от други направления, ако това е предвидено в техните изисквания за прием.