Български език и английски език


Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по български език и литература и по

английски език и литература

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна


В специалността „Български език и английски език" се изучават езикозна­ние и литературознание, история и съвременно състояние на българския език и на английския език, история на българската литература и на английската лите­ратура, основни методически и педагогически дисциплини, както и избираеми и факултативни дисциплини с общофилологическа и хуманитарна насоченост.

Англицистичната част на специалността предлага възможности за максимално усъвършенстване на знанията и уменията по английски език (говорене, слушане, четене, писане) в посока на интегрирана употреба, придобиване на знания в областите на англоезичната литература и лингвистика, културология, превод, ос­новни методически и педагогически дисциплини, свързани с преподаването на ан­глийския език. Повечето теоретични дисциплини се преподават на английски език.

Българистичната част предлага придобиването на задълбочени знания за българския език, литература и култура, както и методически умения за препо­даването им.

Квалификацията позволява осъществяване на учебна, научно-методическа и организационно-управленска дейност в системата на просветата. Завърши­лите бакалаври се реализират като учители по български език и литература и по английски език и литература в общообразователните училища.

Съществуват възможности за продължаване на обучението в по-високи обра­зователни степени - широк спектър от магистърски програми и докторантури в различни хуманитарни области. Подготовката по двата езика предполага възмож­ности за реализация в преводаческата, медийната и консултативната сфера.