Приложна лингвистика

 


■     Приложна лингвистика (Английски език с испански език)

■     Приложна лингвистика (Английски език с италиански език)

■     Приложна лингвистика (Английски език с китайски език)

■     Приложна лингвистика (Английски език с корейски език)

■     Приложна лингвистика (Английски език с немски език)

■     Приложна лингвистика (Английски език с новогръцки език)

■     Приложна лингвистика (Английски език с полски език)

■     Приложна лингвистика (Английски език с португалски език)

■     Приложна лингвистика (Английски език с руски език)

■     Приложна лингвистика (Английски език със сръбски и хърватски език)

■     Приложна лингвистика (Английски език с турски език)

■     Приложна лингвистика (Английски език с френски език)

■     Приложна лингвистика (Английски език с чешки език)

■     Приложна лингвистика (Френски език с английски език)

■     Приложна лингвистика (Френски език с испански език)

■     Приложна лингвистика (Френски език с италиански език)

■     Приложна лингвистика (Френски език с португалски език)

■     Приложна лингвистика (Немски език с английски език)

■     Приложна лингвистика (Немски език с испански език)

 

Професионално направление: Филология

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: филолог преводач и учител по първия изу­чаван език

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна


Ба­ка­лавър­ска­та про­гра­ма по при­лож­на лин­гви­сти­ка под­го­твя спе­циа­ли­сти прево­да­чи, вла­де­е­щи два чуж­ди ези­ка (пър­вият чужд език е ан­глий­ски, нем­ски или френ­ски; вто­ри­ят чужд език е по из­бор на сту­ден­та – руски, испански, италиански, английски, немски, френски, португалски, китайски, корейски, чешки, полски, сръбски и хърватски, новогръцки или турски). Тя има тео­ре­ти­ко-при­ло­жен ха­рак­тер и се стре­ми да от­го­во­ри на на­ра­ства­щи­те по­треб­но­сти на об­ще­ст­во­то от ви­со­ко­ква­ли­фи­ци­ра­ни прево­да­чи и учители за нуж­ди­те на гло­ба­ли­зи­ра­щия се свят.
      Сту­ден­ти­те, об­уча­ва­ни в та­зи спе­циал­ност, усво­яват фун­да­мен­тал­ни фи­ло­ло­ги­че­ски зна­ния (в област­та на ези­коз­на­ние­то, ли­те­ра­ту­ра­та и стра­ноз­на­ние­то) и при­до­би­ват об­ща чуж­до­е­зи­ко­ва и прево­да­че­ска ком­пе­тент­ност по два­та изу­ча­ва­ни ези­ка. За­вър­ши­ли­те мо­гат да се ре­а­ли­зи­рат ка­то прево­да­чи в раз­лич­ни­те сфе­ри на ико­но­ми­че­ския и ку­лтур­ния жи­вот.
      Учеб­ният план включ­ва изу­ча­ва­не на за­дъл­жи­тел­ни дис­ци­пли­ни, ко­и­то ос­и­гу­ря­ват необхо­ди­ми­те за прево­да­ча фун­да­мен­тал­ни фи­ло­ло­ги­че­ски поз­на­ния и овла­дя­ва­не на изу­ча­ва­ни­те два чуж­ди ези­ка. Чрез мо­ду­ли­те на из­би­ра­е­ми­те дис­ци­пли­ни сту­ден­ти­те мо­гат да из­би­рат про­фи­ла, в кой­то ис­кат да про­те­че тях­но­то об­уче­ние, съоб­раз­но с ин­те­ре­си­те си и лич­на­та си пред­ста­ва за бъ­де­ща­та про­фе­си­онал­на дей­ност ка­то прево­да­чи. Фа­ку­л­та­тив­ни­те дис­ци­пли­ни до­пъл­ват об­ща­та под­го­тов­ка на сту­ден­ти­те в съот­вет­ствие с тех­ни­те личностни пред­по­чи­та­ния. При­ла­га­на­та си­сте­ма за тран­сфер на кре­ди­ти да­ва въ­змож­ност за сту­дент­ска мо­бил­ност в стра­на­та и в чуж­би­на.
      Прог­ра­ма­та не изиск­ва пред­ва­ри­тел­ни зна­ния по вто­рия език.