Английска филология


Професионално направление: Филология

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: филолог и учител по английски език и лите­ратура

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна


     Английският език е най-широко разпространеният език в нашето съвремие - официален език в повече страни от всеки друг и предпочитан международен език по отношение на бизнеса, политиката, образованието и науката. Професи­оналното владеене на английски език е предимство във всяка сфера.

Английската филология съчетава задълбоченото практическо изучаване на езика с теоретична подготовка по лингвистика и литература. Историята на английския език е история на натрупване на речниковото му богатство и обо­собяване на онази специфика на изказа, която е неделима от обаянието на англоезичната литература.

      Университетската програма по английски език и литература осигурява пла­вен преход от училищното към академичното обучение по езика, а предвидени­те в учебния план избираеми предмети дават възможност на студентите да по­лучат профилирани знания в зависимост от интересите си. Катедрата привлича и квалифицирани специалисти, носители на езика, които предлагат алтернатив­на гледна точка и собствен (британски/американски) подход към преподаването.

      Специалността предлага възможности за максимално повишаване на зна­нията и уменията по английски език (говорене, слушане, четене, писане) в по­сока на интегрираната употреба, придобиване на знания в редица области: англоезична литература и лингвистика, културология, превод, основни мето­дически и педагогически дисциплини, свързани с преподаването на английски език. Повечето теоретични дисциплини се преподават на английски език. При­лаганата система за трансфер на кредити дава възможност за студентска мо­билност в страната и в чужбина.

      Възможности за реализация: учители по английски език и литература (в общо­образователни и специализирани средни училища); специалисти в образователни и културни институции; преводачи; консултанти по език и култура (на Великобри­тания и САЩ) в местни и международни правителствени и неправителствени ор­ганизации и институции; специалисти в печатни и електронни медии; изследова­тели в областта на общата лингвистика, сравнителното езикознание, литератур­ната теория и историята на литературата; експерти и консултанти в български и чуждестранни фирми, в туристическия бизнес, в издателския бранш, в библиоте­ките и други; по-нататъшно обучение за придобиване на образователно-квалифи­кационната степен „магистър" и образователната и научна степен „доктор".