Българска филология


Професионално направление: Филология

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: филолог и учител по български език и лите­ратура

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна и задочна


Специалността „Българска филология" стои в основата на националното хуманитарно знание и следва традициите на българското филологическо об­разование от 120 г. насам.

В нея се придобиват солидни теоретични знания по всички езиковедски и ли­тературоведски дисциплини, включени в учебния план на специалността. Доби­ват се и практически умения, осигуряващи прилагането им в разнообразни сфе­ри на обществения живот. Студентите развиват способности за адаптиране към условията на самостоятелна професионална дейност и работа в екип.

Специалистът филолог по роден език и литература може: да организира и ръководи успешно учебно-възпитателния процес при обучението по български

език и литература; да анализира точно и вярно теоретичните тенденции и на­соки в учебно-възпитателната работа при обучението по български език и ли­тература; да намира подходящи подходи за общуване с учениците, на които преподава български език и литература.

Квалификационната подготовка за завършващите специалността „Българ­ска филология" се осъществява чрез задължителни, избираеми и факултатив­ни дисциплини.

В хода на следването са предвидени летни експедиции за теренна работа по дисциплината „Диалектология". Допълнителна възможност за чуждоезиково обучение и за придобиване на сертифицирани международни дипломи пре­доставя Центърът за езици и интеркултурна комуникация към Филологическия факултет. Студентският лингвистичен клуб и ежегодната Национална научна конференция за студенти и докторанти създават подходяща среда за извънауди- торни занимания и научноизследователска дейност.

Завършилите специалността „Българска филология" могат да упражня­ват дейност като: учители по български език и литература в основния и сред­ния курс на българското образование; филолози специалисти и експерти в разнообразни български образователни и културни институции; експерти, представители и консултанти по език и култура на страната в местни и между­народни правителствени и неправителствени организации и институции; жур­налисти в печатни и електронни медии; редактори и коректори в масмедии и издателства; изследователи в областта на предпочитаната от тях филологи­ческа дисциплина.

Дипломиралите се бакалаври могат да продължат обучението си в образо­вателно-квалификационната степен „магистър" и в образователната и научна степен „доктор", както и да участват в различни форми на продължаващо об­учение през целия живот.