Български език и китайски език


Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по български език и литература и по китайски език

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна


Специалността „Български език и китайски език" е нова специалност във Филологическия факултет и е важна стъпка към навлизането на азиатски­те езици и култури в портфолиото на филологическите специалности в Плов­див. Нейното откриване е в отговор на нарастващия интерес към изучаването на културите и езиците на азиатските страни и особено на бързоразвиващата се икономика и богатата история и култура на Китайската народна република.

Специалността е изградена върху изучаването на родния език и на китай­ския език от нивото на начинаещи. Завършилите получават професионалната квалификация „учител по български език и литература и учител по китайски език" в общообразователните училища. Овладяването на китайския език се съ­четава с изучаването на историята, философията и литературата на Китай, за­познаване с етническото разнообразие, географията и икономиката.

Преподаването на китайския език започва от равнище за начинаещи, а за изучавалите китайски език в средното училище се сформира група на напред­налите.

Специалността дава възможност за разнообразна професионална реали­зация. Дипломиралите се могат да кандидатстват за работа в държавната ад­министрация, да се занимават с преводаческа и издателска дейност, да зае­мат позиции в туристическата индустрия или в средствата за масова инфор­мация, да работят в китайски фирми, които организират бизнеса си у нас, или в български фирми, които имат делови контакти с Китай.

През курса на обучение се изучават както теоретически, така и практически дисциплини. Застъпени са теорията на литературата и общото езикознание, класическите езици. Проследява се развитието на художествената литература на двата народа. Немалко внимание е отделено и на практическото усвояване на българския и на китайския език, като последният се изучава под ръководс­твото на носители на езика (native speaker). Въвеждането на изучаването на китайския език става със съдействието на Посолството на Китайската народна република в София, Института „Конфуций" и университетите партньори от градовете Чанчун и Тиендзин.

Специалността е подходяща както за хора, които искат да получат своята първа квалификация във висше училище, така и за тези, които натрупват ком­петентности в нови и перспективни области.