Френска филология


Професионално направление: Филология

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: филолог и учител по френски език и литера­тура

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна


Френският език е един от официалните езици на Европейския съюз и осно­вен език за голяма част от европейските институции, разположени в Страсбург и Брюксел. В този смисъл интересът към него е сериозен, а владеенето му може да бъде предимство при кандидатстване за работа в тези институции.

Подготовката на студентите в специалността се осъществява по съвременна програма, включваща фундаментална общотеоретична и практическа подготов­ка, както и широк профил от специализиращи дисциплини с цел да се осигури по-добра конкурентоспособност съобразно с повишените изисквания на пазара на труда. Избираемите и факултативните дисциплини дават възможност на сту­дентите сами да направят избор в зависимост от интересите си.

В университетската програма по френски език и литература са включени об- щотеоретични езиковедски и литературоведски дисциплини, изучава се историята и съвременното развитие на френския език, странознание, история на френската литература, основни методически и педагогически дисциплини. Програмата пред­лага възможности за задълбочаване на знанията по френски език в областта на устния и художествения превод. Специализираните теоретични дисциплини (лин­гвистични и литературни) се преподават на френски език. По желание в рамките на факултативните дисциплини е предвидено изучаване на испански език.

Обучението на студентите по специалността „Френска филология" се провежда в сътрудничество с френски университети (в Париж, Каен), с меж­дународни франкофонски институции (Agence Universitaire Francophone), с Френския културен институт.

Завършилите получават образователно-квалификационната степен „бака­лавър" с професионална квалификация „филолог и учител по френски език и литература". Те могат да работят като преподаватели по френски език и лите­ратура в общообразователни и специализирани училища, в специализирани школи, в различни културни институции, в библиотеки и институти; могат да осъществяват научно-методическа и организационно-управленска дейност в системата на просветата, могат да се реализират като експерти в национални и международни организации и институции, като специалисти филолози (пре­водачи, секретари), в издателския бранш (редактори, коректори), в печатните и електронните медии (сътрудници, кореспонденти), в български и чуждест­ранни фирми, в рекламни агенции, като сътрудници на фирми в туристическия бранш, като изследователи в областта на лингвистиката и литературата.

Завършилите специалността „Френска филология" могат да продължат образованието си за придобиване на образователно-квалификационната сте­пен „магистър" и образователната и научна степен „доктор" в широка гама от магистърски програми и докторантури.