Балканистика


Професионално направление: Филология

Образователно-квалификационна степен: магистър

Професионална квалификация: филолог балканист и учител по новогръцки език и литература

Срок на обучение: 10 семестъра (5 години)

Форма на обучение: редовна


Специалността „Балканистика" е комплексна университетска специалност и се осъществява по магистърска програма. В нея се подготвят специалисти по балкански езици и култури. В учебния план са включени общофилологически (езиковедски и литературоведски), исторически и културноисторически дисцип­лини. Студентите придобиват познания за духовната и материалната култура на народите от Балканския полуостров от Античността до днес. Основно място е отредено на практическото овладяване на езиците, които се говорят на Балка­ните - новогръцки (с най-голям хорариум), сръбски, албански, румънски и турски език. Изучават се и основни методически и педагогически дисциплини, които до­пълват широкопрофилната компетентност на студентите балканисти.

Завършилите специалността имат много добри перспективи за успешна професионална реализация като преподаватели по новогръцки език и литера­тура, координатори в балкански културни и образователни институции, научни работници в научноизследователските институти, преводачи, кореспонденти, литературни сътрудници, редактори, журналисти в средствата за масова ин­формация, служители в чуждестранни фирми и др.