Български език и португалски език


Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по български език и литература и по португалски език и литература

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна