Български език и немски език


Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по български език и литература и по

немски език

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна


Специалността „Български език и немски език" е със срок на обучение 4 години. Изучават се езикознание и литературознание, история и съвременно състояние на българския език и на немския език, история на българската литература и на немската литература, странознание, основи на методически и педагогически дисциплини, както и избираеми и факултативни дисциплини с общофилологическа и хуманитарна насоченост. 

Обучението по немски език изгражда знания до равнище „напреднали" и умения за прилагането им, като се осъществява при активно сътрудничество с германски и австрийски университети (Дрезден, Гьотинген, Берлин, Виена и др.) и интензивен обмен на студенти и преподаватели и партньорство с международни институции от немскоговорящите страни (DAAD, Goethe-Institut, OeAD). На студентите се предоставя възможност за обучение за период от един семестър и за стажове в Германия и Австрия  по програма „Еразъм". Те получават също възможност за участие в летни езикови курсове в Германия по линия на DAAD. По линия на културния обмен с Австрия студентите могат да посетят летен австрийско-български колеж. Катедрата привлича и квалифицирани специалисти, носители на езика от Австрия, които предлагат алтернативна гледна точка и собствен подход към преподаването.
Завършилите получават образователно-квалификационна степен „Бакалавър" с професионална квалификация „Учител по български език и литература и учител по немски език и литература" в общообразователните училища. Те могат да осъществяват учебна, научнометодическа и организационно-управленска дейност в системата на просветата, в специализирани школи и институти, в различни образователни и културни институции. Солидната подготовка по роден език и немски език предполага възможности за реализация в преводаческата, медийната и техническо-консултативната сфера като преводачи, кореспонденти, литературни сътрудници, редактори, коректори в печатни и електронни медии, като сътрудници в рекламни агенции и издателства. 
Съществуват възможности за продължаване на обучението в по-високи образователни степени – широк спектър от магистърски програми и докторантури в различни хуманитарни области. Сред предлаганите магистърски програми на Пловдивския университет са „Културни и социални дейности в туризма" с чужд език немски или (английски, испански и руски) в сферата на туризма, „Превод за европейските институции" с обучение по превод с два езика ‒ английски и (немски, френски, руски, испански или италиански) и „Превод и интеркултурна комуникация" с обучение по превод с немски или (английски, френски, руски, испански и италиански), „Учител по чужд език" ‒ с немски или (френски, руски и испански) език. Пловдивският университет предлага също „Следдипломна квалификация за учител по чужд език" – с немски или (испански и френски) и специализация „Туризъм".