Български език и руски език


Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по български език и литература и по

руски език и литература

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна и задочна


Специалността „Български език и руски език" предлага на студентите задълбочени знания и умения за прилагането им в областта на българския и на руския език. Потенциалът и перспективността при избора на специал-ност, включваща руски език, е предопределен от редица обективни факти: руският е езикът на първата по мащабите си в Европа и петата в света икономика; съгласно последните данни той запазва второто място по разпространеност в интернет пространството; това е езикът на държава, която традиционно е един от основните външнотърговски партньори на България и се нарежда сред най-големите чужди инвеститори за страната ни; броят на рускоговорещите туристи заема едно от челните места в сравнение с останалите, а статистиката сочи, че руснаците са най-голямата група чужди граждани, живеещи в страната ни. Очертаният контекст е показателен за нуждата от подготвени в областта на руския език специалисти.
Специалността предлага подготовка както за студенти от нулево ниво на владеене на руски език, така и за такива, владеещи езика на различни нива, за които се осигурява надграждащо специализирано обучение. Квалифика-ционната подготовка на завършващите специалността се осъществява в рамките на общотеоретично, специализирано и практическо обучение чрез задължителни, избираеми и факултативни дисциплини и осигурява конку-рентоспособност на съвременния пазар на труда. Изучават се езикознание и литературознание, основни теоретични аспекти на съвременния руски език, история на българската литература и на западноевропейската литература, история на руската литература, странознание, история и съвременно състояние на българския език, практически руски език, основни методически и педагогически дисциплини. 
На разположение на студентите е богато оборудван със съвременни технологии Център за руски език и култура, разполагащ с дискове и касети с филми и музика, както и разнообразна литература на хартиен носител. 
Завършилите могат да работят като учители по български език и литература и по руски език и литература в общообразователните училища, в специализирани школи и институти, в различни образователни и културни институции; като консултанти по руски език и култура в местни, национални и международни организации и институции; като преводачи, секретар-референти, кореспонденти, литературни сътрудници, редактори, коректори в пе-чатни и електронни медии – радио, телевизия и др.; като сътрудници в рекламни агенции и издателства; като туроператори и сътрудници на туристически фирми, както и да осъществяват учебна, научно-методическа и органи-зационно-управленска дейност в системата на просветата.
Дипломиралите се в специалността „Български език и руски език" могат да продължат обучението си в широка гама от специалности за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър" (допълнително не по-малко от една година) и в образователната и научна степен „доктор".