Славистика


■   Полски език

■   Чешки език

■   Сръбски и хърватски език

 


Професионално направление: Филология

Образователно-квалификационна степен: магистър

Професионална квалификация:

-   филолог славист (специалист по два славянски езика)

-   филолог славист (специалист по един славянски език) и учител по български език и литература

Срок на обучение: 10 семестъра (5 години)

Форма на обучение: редовна


Специалността „Славистика" включва обучение по официални за Евро­пейския съюз езици - полски, чешки, хърватски, а също и по сръбски език, който е в един профил с хърватския. Учебният план предлага възможност за избор между два модула: славистичен и българистичен. Първите две години са по учебен план, който е общ за двата модула. През този етап се изучават само славистични дисциплини, като основен акцент се слага върху практическото усвояване на избрания за водещ славянски език. Сключените международни до­говори с престижни университети в Полша, Чехия, Сърбия, Хърватия, Босна и Херцеговина гарантират на всеки студент от втори курс възможността за едно- семестриално обучение в страната на изучавания език, като разходите се пок­риват от европейски програми. В края на същия курс всеки студент прави избор на един от двата модула - славистичен или българистичен.

Славистичният модул включва усвояването на два славянски езика, еди­ният от които е изучаваният през първите две години, и на един трети език (руски, английски, френски, немски, испански или друг), включен в дипломата за средно образование или удостоверен за ниво на владеене с друг вид дип­лома или сертификат. Основният славянски език се изучава до ниво С1 и е съпроводен с обучение по съответната славянска литература, докато целта при втория и третия език е тяхното практическо усвояване до ниво В2 (по Ев­ропейската езикова рамка).

Българистичният модул осигурява продължаващо изучаване на водещия славянски език до ниво В2, но основната част от учебната програма е ориенти­рана към българистични дисциплини и дисциплините, които осигуряват педаго­гическа квалификация. Завършилите се реализират като учители по български език и литература и като специалисти по съответния славянски език.

В края на следването си студентите от двата модула полагат държавни из­пити и защитават магистърска дипломна работа.

Широкият спектър от знания, които студентите и от двата модула получа­ват, задълбочената подготовка по фундаментални филологически дисциплини и практическите умения в областта на славянските езици осигуряват на завър­шилите специалността възможност за успешна реализация в сферата на професионалния превод, културните институции, интеркултурната комуника­ция, образованието, средствата за масова информация, книгоиздаването, как­то и в различни хуманитарни направления на обществения живот. Желаещите да се насочат към научноизследователска работа могат да продължат обуче­нието си в български и в чуждестранни висши училища за придобиване на образователната и научна степен „доктор".

За повече информация вж. сайта на Катедрата по славистика: http://slavistica.slovo.uni-plovdiv.net